Riksdagen

Sveriges riksdag stiftar landets lagar. De 49 riksdagsledamöterna samlas i riksdagssalen, under ledning av en talman. År 1921 genomfördes en grundlagsändring som införde allmän rösträtt.

Ordet “riksdag” kan sägas betyda tre saker. Det är Sveriges beslutande organ, men det är också den tid under året då det utförs riksdagsarbete. Riksdagen är slutligen även den byggnad som riksdagsarbetet utförs i. Du kan läsa mer om riksdagen genom att gå in på Aftonbladet och söka på “riksdagen”.

Riksmötet

Den andra tisdagen under september månad öppnar riksmötet. Den inleds med en ceremoni kallad “riksmötets öppnande”, där talmannen begär att konungen öppnar mötet. Riksmötets öppnande markerar att arbetsåret börjar för Sveriges riksdag. Allmänheten kan då få information om vilka mål regeringen har för det kommande arbetsåret.

De år när det är allmänt val öppnar riksmötet ett antal veckor senare.

Riksdagshuset

I riksdagshuset, som ligger på Helgeandsholmen i centrala Stockholm, finns Sveriges riksdag. Byggnaden uppfördes mellan 1897 och 1905. Den ursprungliga byggnadens arkitekt hette Aron Johansson.

Mellan år 1980 och 1983 gjorde man en ombyggnad av riksdagshuset. När man i samband med detta gjorde schaktningsarbeten fann man många arkeologiska artefakter. Bland dessa fanns rester från Stockholms stadsmur, som tidigare funnits på platsen i början av 1500-talet. Man beslutade då att minska på garagets omfång och byggde Medeltidsmuseet intill.

Riksdagshuset är byggt i en stil som kallas nyklassicism. Den centrala sektionen på fasaden är byggd i en annan stil, nybarock.

Riksdagens organisation

Organisationen i riksdagen består av sexton riksdagsutskott och EU-nämnden. I EU-nämnden bestämmer man vad Sverige ska ha för förhandlingsposition när Europeiska rådet möts. Här finner vi utrikesnämnden, vars ledare är statschefen. Utrikesnämnden är samrådsorgan mellan regeringen och riksdagen vad gäller utrikespolitik. Regeringen håller nämnden informerad om viktiga förhållanden inom politik utrikes. På detta sätt kan också oppositionen påverka beslut som rör utrikespolitik.

Riksdagsarbetet som utförs varje år är indelat i så kallade “sessioner”, som är riksdagens arbetsperioder. Riksdagsordningen bestämmer över hur riksdagen fungerar, samt dess bestämmelser och direktiv.

Riksdagens uppgifter

Inom riksdagen arbetar man med att bearbeta lagförslag, som kommer i två former. Propositioner skrivs av regeringen. Riksdagsledamöterna skickar också in egna förslag, vilket kallas för “motioner”. Utskottet som har ansvar för området som förslaget berör behandlar sedan detta. Det beslut de kommer fram till nedtecknas i ett betänkande till utskottet. En annan uppgift som riksdagsledamöterna arbetar med är att framställa interpellationer till statsråden.

Riksdagens partier

De partier som i dag sitter i riksdagen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. För att ett parti ska kunna komma in i riksdagen behöver de få fyra procent eller mer av rösterna i riksdagsvalet. Gränsen brukar benämnas “fyraprocentsspärren”.

Valperioden

Tidigare var valperioden tre år, det vill säga man höll val var tredje år i Sverige. År 1994 ändrades detta då riksdagen förlängde valperioden till fyra år.

total